House style

aneb formátovací a citační pravidla pro autory píšící na www.reglaw.cz

Přehledně a stručně

Ke každému ustanovení můžete napsat komentářů libovolné množství. Nemá tudíž smysl, vtěsnávat všechnu moudrost do jednoho komentáře – stane se tak nepřehledným. Každé ucelené komentované téma by mělo mít svůj výstižný nadpis a samostatný komentář.

V pochybnostech: více stručných komentářů bude vždy lepší a přehlednější než jeden rozsáhlý.

Citace zdrojů

V zájmu snazšího vkládání i čtení citací není na tomto portálu nutné uvádět plné citace podle normy ČSN ISO 690. Proto jsme vytvořili následující zjednodušené citační formáty, od kterých se prosíme odchylujte co nejméně. V zásadě stačí uvést příjmení autora díla a iniciálu jeho křestního jména, název díla, vydání, vydavatelství, rok vydání a celkový počet stran ([počet stran] s.) nebo stranu, na kterou odkazujete (s. [číslo strany]). Vzory viz níže.

Monografie

Winterová, A. Civilní právo procesní. 5. vyd., Linde Praha, 2008, 751 s.

Komentáře

Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. Občanský soudní řád, komentář – I. díl. 6. vyd., C. H. Beck, 2003, s. 63.

Kolektivní díla, sborníky

Mikule, J. in Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 5. vyd., C. H. Beck, 2003, s. 593.

Odborné články

Kühn, Z. O velkých senátech a judikatorních odklonech vysokých soudů. Právní rozhledy 2/2013.

Internetové zdroje

Remeš, J. Zákonná záruka podle NOZ opravdu končí! OBCZAN (online), dostupné in https://reglaw.cz/…pravdu-konci?…, citováno 18. 8. 2014.

Nejčastěji používané zdroje (zkrácené citace)

Některá právnická díla jsou užívána natolik často, že není třeba je plně citovat. Proto níže nabízíme seznam těch nejpoužívanějších a způsob, jak je lze citovat v nejkratší možné formě. U komentářů není třeba ani uvádět konkrétní stranu, pokud to vyplývá z kontextu. Upozorňujeme, že nejde o citace v pravém slova smyslu, jejichž cílem by byla identifikace díla, nýbrž o jednoduché krátké odkazy, které když běžný uživatel vidí, ví, o jaké dílo jde.

ŠABLONA:

[příjmení autora pasáže], [zestručněný název díla] / [vydavatelství]

VZOR:

Šešina, Komentář NOZ / WK

Komentáře a učebnice

[příjmení autora pasáže], Komentář NOZ / Beck
(Kolektiv autorů. Občanský zákoník I.–VI. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013–2014.)

[příjmení autora pasáže], Občanské právo hmotné / WK, s. [strana]
(Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné 1. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2013, 430 s.)

[příjmení autora pasáže], Nájem a pacht v NOZ / Beck
(Kabelková, E., Dejlová, H. a kol. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201–2357. Praha: C. H. Beck, 2013, 616 s.)

[příjmení autora pasáže], Komentář ZOK / WK
(Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. a II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 2800 s.)

[příjmení autora pasáže], Komentář NOZ / Leges
(Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I.–VIII. Praha: Leges, 2013–2014)

[příjmení autora pasáže], Nekalá soutěž v NOZ / Beck
(Ondrejová, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972–2990. Praha: C. H. Beck, 2014, 384 s.)

[příjmení autora pasáže], Právnické osoby v NOZ / Beck
(Svejkovský, J., Deverová, L. a kol. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, 544 s.)

[příjmení autora pasáže], Smlouva o dílo v NOZ / Beck
(Štandera, J. Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2586–2635. Praha: C. H. Beck, 2013, 208 s.)

[příjmení autora pasáže], Komentář ObchZ / Beck
(Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, J. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, 1477 s.)

[příjmení autora pasáže], Komentář NOZ / WK
(Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I–VI. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014)

Tichý, Obecná část občanského práva / Beck, s. [strana]
(Tichý, L. Obecná část občanského práva. Praha: C. H. Beck, 2014, 392 s.)

Historická díla

Krčmář, Právo občanské / WK, s. [strana]
(Krčmář, J. Právo občanské. I.–V. (1936–1946) reprint Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 1384 s.)

Randa, Držba. Právo vlastnické. / WK, s. [strana]
(Randa, A. Držba. Právo vlastnické. (1890–1922) reprint Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2009, 588 s.)

Sedláček, Obligační právo / WK, s. [strana]
(Sedláček, J. Obligační právo 1–3. (1933–1947) reprint Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2010, 650 s.)

[příjmení autora pasáže], Komentář Rouček Sedláček / WK
(Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. I.–VI. (1935–1937) reprint Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2013, 5424 s.)

Tilsch, Občanské právo / WK, s. [strana]
(Tilsch, E. Občanské právo. (1925) reprint Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2013, 232 s.)

Odkazy na webové stránky

Chcete-li, aby byl v textu hyperlink pod určitým slovem, jednoduše klikněte v horní liště textového editoru na ikonku glóbusu (Odkaz), do textu odkazu napište, pod jakým slovem (popř. více slovy či celou větou) chcete, aby byl hyperlink umístěn, a do adresy odkazu vyplňte URL adresu dané webové stránky.

Poznámky pod čarou

Při vkládání komentářů můžete využít funkcionality poznámek pod čarou. Jde o preferovaný způsob odkazů na zdroje, zejména v případě publikací, které nejsou v seznamu zkrácené citace literatury.

Pro jejich využití klikněte v textovém editoru na ikonku lupy (Poznámky pod čarou), tím se v místě kurzoru vytvoří v základní mustr pro poznámky pod čarou v podobě římských číslic. Poté v textu umístěte kurzor za slovo, za kterým chcete mít odkaz na poznámku pod čarou, a klikněte na ikonku kotvy (Odkaz na poznámky pod čarou). V okně, které se otevře, vyplňte číslici (klasickou arabskou) podle toho, k jaké poznámce pod čarou se má odkaz vztahovat. Následně k odpovídající římské číslici napište samotnou poznámku.

Křížové odkazy

Křížové odkazy by měly odkazovat na taková ustanovení, která s příslušným paragrafem nějak souvisí, a uživatel by neměl zapomínat číst je současně. Neplatí zde, že více je lépe!

Při tvorbě křížových odkazů zvolte jako typ komentáře Křížové odkazy. Jednotlivé křížové odkazy by měly být odděleny čárkou a měly by být řazeny vzestupně podle čísla paragrafu. Pokud je to alespoň trochu možné, pište za každý křížový odkaz do závorky také krátký „titulek” toho, co relevantního uživatel v odkazovaném ustanovení nalezne (titulky slouží k interpretaci komentovaného ustanovení, v odkazech na stejný paragraf se tak u různých ustanovení mohou titulky lišit). V případě odkazů na ustanovení dvou či více různých právních předpisů oddělte pro přehlednost ustanovení z rozdílných předpisů enterem a jednotlivé předpisy řaďte podle relevance.

ŠABLONA:

Nadpis: Křížové odkazy

Vlastní text příspěvku: § [číslo] [zákon] (titulek)

VZOR: zde

Pokud k určitému paragrafu už existuje komentář označený příznakem Křížové odkazy, může takový komentář dále upravovat jen editor příslušného paragrafu. Pokud máte návrh na úpravu či doplnění křížových odkazů, vyjádřete jej prostřednictvím diskuzního příspěvku pomocí tlačítka Reagovat na komentář. Editor příslušného paragrafu takový návrh vezme v úvahu a případně křížové odkazy upraví či doplní. Pokud daný paragraf editora nemá, napište na redakce@reglaw.cz.

Zdroje inspirace

Zdroje inspirace jsou texty zahraničních nebo historických kodexů, kterými se autoři inspirovali při psaní rekodifikovaných předpisů. Pokud vkládáte zdroj inspirace, nezapomeňte uvést v záhlaví den účinnosti vloženého znění zdroje. Jako typ komentáře zvolte Zdroj inspirace a do nadpisu vždy zadejte název příslušného kodexu a číslo ustanovení, které vkládáte. Texty vkládejte vždy v původním jazyce. Pokud chcete, můžete přidat vlastní komentář (např. pokud došlo k posunu významu překladem) a/nebo překlad. Komentář vkládejte před původní zahraniční text, překlad za něj.

ŠABLONA:

Nadpis:

[číslo ustanovení] [zákon] – zdroj inspirace

Vlastní text příspěvku:

[číslo ustanovení]

[znění daného ustanovení]

VZOR: zde

Judikáty

Při vkládání judikátu zvolte jako typ komentáře Relevantní judikatura a do nadpisu zadejte spisovou značku, popř. číslo jednací (do závorky můžete uvést i číslo oficiální publikace ve sbírce rozhodnutí nebo zákonů), a doplňte ho o stručný titulek. V případě, že ze spisové značky není zřejmé, který soud judikát vydal, uveďte i tento údaj.
Do komentáře vepište právní větu, pokud můžete. Pod ni můžete příspěvek doplnit o svůj vlastní komentář. Co však v příspěvku nesmí chybět, je text samotného judikátu (buď celý, anebo vybraná pasáž). Pro snazší vyhledání můžete nakonec ještě vložit hyperlink, pod kterým uživatel judikát nalezne, popř. jej přiložit k příspěvku jako přílohu ve formě dokumentu.

ŠABLONA:

Nadpis:

[sp. zn. nebo čj.], [soud] – [titulek]

Vlastní text příspěvku:

Právní věta:
[právní věta]

Komentář:
[vlastní komentář]

Text rozhodnutí:
[text rozhodnutí]

VZOR: zde

Podepisování

Pokud se při vkládání chcete podepsat jako Vy sami, do kolonky Podpis nic nevyplňujete a systém Vás automaticky podepíše.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete daný příspěvek publikovat pod Vaším jménem, do kolonky Podpis vyplňte přezdívku, pod kterou chcete Váš příspěvek publikovat.

!!! Pokud publikujete Váš příspěvek pod přezdívkou, nebude přiřazen k Vašemu profilu, tudíž v případě, že budete chtít sledovat případnou diskusi, nedostanete se k němu přes Váš profil, ale budete jej muset složitě vyhledávat jako každý jiný uživatel !!!

Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback