Licenční podmínky

Pro uživatele

Všechny texty uvedené na tomto portál www.reglaw.cz můžete volně užívat a dále šířit pod podmínkou, že se jedná o šíření nekomerční a zcela bezplatné a že uvedete zdroj (www.reglaw.cz) a autora (pokud není anonymní), tyto podmínky ve stejné míře platí i pro kohokoliv, kdo bude obsah dále šířit. Jakékoliv jiné užití děl publikovaných na tomto portálu se zapovídá, kromě běžných citací, které řádně uvádějí zdroj a nejsou určeny ke zištným účelům.

Pro přispěvatele

Užíváním portálu www.reglaw.cz dáváte souhlas s tím, že Vámi vložené texty budou užity způsobem popsaným shora. Autoři odpovídají za to, že jejich texty jsou původní a neporušují autorská ani jiná práva jakýchkoliv jiných osob.

Redakce si vyhrazuje právo Váš příspěvek vymazat, pokud bude porušovat pravidla tohoto portálu nebo bude v rozporu s platnou právní úpravou či posláním tohoto webu. Naše právní odpovědnost za obsah informací uložených na tomto portálu vyplývá ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a je limitována rozsahem úpravy v § 5 zákona. Proto vyhodnocujeme případný rozpor příspěvku či jiných dat uložených či jinak dostupných na tomto portálu s pravidly nebo s platnými právními předpisy na základě všech podnětů. Zjistíte-li, že některá informace uložená na portálu nebo jinak dostupná prostřednictvím portálu porušuje tyto podmínky anebo platné právní předpisy, upozorněte nás prosím na tuto skutečnost.

Pro maximální optimalizaci portálu pro nás všechny si v závažných případech dovolujeme vyhradit možnost Váš příspěvek editovat, a to jedině pokud to bude z důvodu jeho čitelnosti či srozumitelnosti žádoucí. Pokud s editací, vymazáním, či jakýmkoliv jiným úkonem nebudete souhlasit, kontaktujte redakci a Váš podnět bude projednán redakční radou (pokud nápravu neprovede některý z našich editorů).

Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback