Michal Petr

Články

Reglaw.cz je tu; a hledá dobrovolníky

U příležitosti Svatomartinské konference ÚOHS spouštíme naživo zkušební verzi portálu pro všechny regulatorní právníky. Pro činnost tohoto portálu hledáme dobrovolníky na pozice editorů jednotlivých předpisů či jejich částí. Editorská činnost není nijak placená, ale má mnoho jiných výhod a je vhodná zejména pro zkušené právníky, kteří zvlášť dobře ovládají některou oblast regulačního práva. Pokud se chcete zapojit, čtěte dál. Editorství jednotlivých paragrafů Každý paragraf jednotlivých zákonů na RegLaw může mít „svého“ editora. Editor bude mít u „svých paragrafů“ na starosti: průběžné sledování diskusí a jejich moderování systematickou tvorbu komentářů mentorování redaktorů při tvorbě „systémového obsahu“ – vkládání křížových odkazů a judikátů Editorem se může stát kterýkoliv registrovaný uživatel, který redakční radě odkryje svou identitu a souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky editorské činnosti. Editor může (stejně jako ostatní uživatelé) vystupovat pod aliasem, pokud chce. Byla by to ale škoda, protože editorská činnost je velmi záslužná a přínosná a editoři by měli právem za svou činnost sklízet slávu a uznání. Editor může (na rozdíl od ostatních uživatelů): upravovat i systémový obsah, jako např. související paragrafy dodatečně upravovat texty, které dříve sám napsal (přitom však musí respektovat určitá pravidla) editorsky zasahovat do všech komentářů a diskusí u „svých paragrafů“ (při dodržení určitých pravidel) dodatečně upravovat všechny své příspěvky (při dodržení určitých pravidel) a to i mimo „své“ paragrafy Editor nesmí: „vykrádat“ obsah dříve publikovaný na tomto portále či jinde; pokud některý přispěvatel sám vytváří systematický a přehledný komentář, nemůže editor (byť i tvůrčím zpracováním takového obsahu) vytvářet obsah pod svým jménem v situacích, kdy by takové zpracování považoval původní autor za nekorektní v případě, že na některou otázku panují v odborné veřejnosti rozporné názory, nesmí editor zneužívat editorských práv k upřednostnění určitého názoru či vytváření dojmu, že některý názor převládá; to mu však nebrání, aby v diskusi či komentáři vyjadřoval svůj názor. Editorovo jméno (či alias) bude po celou dobu, kdy bude editorem, uvedeno u “jeho” paragrafů. U textů, které vytvořil, bude uvedeno stále, i když již nebude editorem. Pokud máte zájem se stát editorem některých paragrafů, napište nám na redakce@reglaw.cz o které paragrafy máte zájem a Vaše kontakty (email a telefon), abychom se Vám mohli ozvat a domluvit další podrobnosti. V případě „převisu poptávky“ u některých paragrafů rozhodne o tom, kdo bude editorem, redakční rada. Michal Petr (předseda redakční rady)
03/11/2016 / Michal Petr 0

Šetření na místě prováděné Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže před soudem

Krajský soud vydal první předběžné opatření související se šetřením na místě ÚOHS Budou tomu už tři roky, co Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl ve věci DELTA PEKÁRNY, že soudní přezkum šetření na místě, který provedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v této společnosti, nebyl podroben náležité soudní kontrole. Jako reakci na tuto skutečnosti připravil ÚOHS mimo jiné novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže (ZoOHS), která výslovně stanoví, že šetření na místě podléhá soudnímu přezkumu v režimu žaloby na ochranu před nezákonným zásahem (ust. § 21f odst. 6 ZoOHS). V rámci první takové žaloby vydal Krajský soud v Brně (KS) usnesení týkající se předběžného opatření v polovině ledna tohoto roku. ÚOHS provedl v rámci vyšetřování možného kartelu šetření na místě u řady soutěžitelů, mimo jiné společnosti ČD Cargo (žalobce). Žalobce namítal, že šetření na místě bylo nezákonné, neboť proběhlo na základě nepřiměřeně širokého a nedostatečně odůvodněného pověření. Obrátil se proto na KS s žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, kterou doplnil žádostí o vydání předběžného opatření, spočívajícího v zákazu ÚOHS využívat v řízení dokumenty, které během šetření na místě získal, resp. v povinnosti tyto dokumenty žalobci „vrátit“ (ÚOHS během šetření na místě nepřebírá originály dokumentů, ale toliko jejich kopie). KS žádosti vyhověl v tom rozsahu, že zakázal, aby ÚOHS informace získané během šetření na místě využíval [usnesení KS ze dne 12. 1. 2017, sp. zn. 62 A 236/2016 (ČD Cargo – šetření na místě)]. O vlastní zákonnosti provedení šetření na místě KS dosud nerozhodl. Z odůvodnění usnesení KS Má-li mít samostatný přezkum postupu žalovaného v rámci místního šetření v režimu soudního řízení podle § 82 a násl. s. ř. s. reálný význam, pak požadavek žalobce na to, aby do doby skončení tohoto soudního řízení […] žalovaný předmětné dokumenty nikterak nevyužíval, tj. přistupoval k nim dočasně tak, jakoby je nikdy nezískal, se podle zdejšího soudu přesně kryje se smyslem uvedeného řízení před soudem. Podle zdejšího soudu jsou tedy dány důvody pro dočasné pozastavení veškerých účinků, které jsou v tuto chvíli spojeny se získáním uvedených dokumentů […]. Je tedy zcela namístě žalobci vyhovět v jeho požadavku na to, aby byla žalovanému do okamžiku pravomocného skončení soudního řízení uložena povinnost zdržet se dalšího nakládání s dokumenty, které byly zjištěny v průběhu místního šetření, a vyžadování doplňujících informací a podkladů, které by měly s těmito dokumenty jakoukoli přímou či nepřímou souvislost. Jde totiž o takovou dočasnou sistaci účinků získání dokumentů, která je z pohledu dalšího řízení před žalovaným s ohledem na výsledek soudního řízení reálně plnohodnotně vratná. Naopak požaduje-li žalobce, aby byla žalovanému uložena povinnost tyto dokumenty do okamžiku pravomocného skončení soudního řízení vrátit žalobci, pak se o dočasnou sistaci účinků získání těchto dokumentů ve skutečnosti nejedná; nelze totiž zaručit, že by si tyto dokumenty žalobce pro případ úspěchu žalovaného v tomto soudním řízení ponechal pouze „dočasně“, popř. že by tyto dokumenty v okamžiku právní moci rozhodnutím, kterým bude toto soudní řízení ukončeno, v dispozici žalobce ještě existovaly. Používání (případně) nezákonně získaných dokumentů v řízení by totiž žalobci skutečně mohlo způsobit újmu, kterou lze oprávněně vnímat jako vážnou, jedná se totiž o interní žalobcovy dokumenty, které žalobce dobrovolně nevydal, nýbrž byly mu autoritativně odňaty, a které obsahují informace o žalobcově obchodní činnosti. Navíc by využitím těchto dokumentů mohl být zmařen i smysl soudního řízení o žalobcově žalobě na ochranu před nezákonným zásahem. Naopak, bude-li postup žalovaného shledán zákonným, skutečnost, že žalovaný dokumenty, které při místním šetření získal, určitou dobu nepoužije, pouze nepatrně oddálí, resp. zdrží probíhající správní řízení.
23/01/2017 / Michal Petr 0

Komentáře

Diskuze u článků

Žádné diskuzní příspěvky v článcích

Diskuze u komentařů

Žádné diskuzní příspěvky v komentářích

Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback