(1)

Licence se uděluje

 1. nejvýše na 25 let, a to na
 1. výrobu elektřiny,
 2. výrobu plynu,
 3. výrobu tepelné energie,
 1. na dobu neurčitou, a to na
 1. přenos elektřiny,
 2. přepravu plynu.
 3. distribuci elektřiny,
 4. distribuci plynu,
 5. uskladňování plynu,
 6. rozvod tepelné energie,
 7. činnosti operátora trhu,
 1. na dobu 5 let, a to na
 1. obchod s elektřinou,
 2. obchod s plynem.
(2)

Pro celé území České republiky jsou vydávány jako výlučné

 1. licence na přenos elektřiny,
 2. licence na přepravu plynu a
 3. licence na činnosti operátora trhu.
(3)

V případě, že žadatel o udělení licence podle odstavce 1 doloží vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti na dobu kratší než je doba platnosti licence stanovená v odstavci 1, licence spojená s tímto zařízením se uděluje nejvýše na dobu trvání vlastnického nebo užívacího práva.

Komentáře

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny na dobu 25 let pro provozovnu fotovoltaické elektrárny FVE III Tuchlovice, a vrátil věc krajskému soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší státní zástupce se žalobou na ochranu veřejného zájmu (§ 66 s. ř. s.), podanou v říjnu 2013, domáhal zrušení licence, kterou Energetický regulační úřad udělil stěžovatelce v prosinci 2010. Krajský soud žalobě vyhověl a zrušil licenci z důvodu absence řádné revizní zprávy, která by osvědčovala bezpečnost, dokončenost a celkový instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny.

Nejvyšší správní soud provedl důkaz znaleckými posudky, technickými normami a výslechy odborníků a přiklonil se k odborným závěrům Českého vysokého učení technického v Praze, že revizní technik mohl posoudit a deklarovat bezpečnost fotovoltaické elektrárny jako celku až poté, co byly na elektrárně namontovány všechny fotovoltaické panely. Chybný byl takový postup revizního technika, který osvědčil bezpečnost fotovoltaické elektrárny, aniž by předem zkontroloval, že její skutečný stav odpovídá projektové dokumentaci ve všech ohledech důležitých pro její bezpečnost, tedy mj. že typ a počet fotovoltaických panelů odpovídá parametrům předepsaným projektantem, že jsou opatřeny označením CE (byla k nim vydána prohlášení o shodě), že byly namontovány a uzemněny v souladu s návody výrobců a že nejsou viditelně poškozeny do té míry, aby tím byla ohrožena bezpečnost zařízení.

S ohledem na tato zjištění dal Nejvyšší správní soud zapravdu krajskému soudu v tom, že revizní technik, který vyhotovil revizní zprávu k provozovně FVE III Tuchlovice, nepostupoval správně. Zjištěné vady revizní činnosti však byly z převážné části důsledkem nedostatečného či nejednoznačného normativního rámce stanovujícího postup při revizi a z toho plynoucí nesprávné, ale v té době zcela běžné praxe aprobované i samotným Energetickým regulačním úřadem. Rozhodující v projednávaném případě bylo to, že stěžovatelka FVE III Tuchlovice mohla být v dobré víře ve správnost postupu revizního technika, neboť ani při patřičné míře obezřetnosti nemohla odhalit nedostatky revizní zprávy v aspektech, na nichž se dodnes neshodnou ani renomovaná vědecká pracoviště. Dobrá víra FVE III Tuchlovice byla dána i pokud jde o úplnost žádosti o udělení licence a oprávněnost práv nabytých z rozhodnutí o udělení licence. Stěžovatelka Energetickému regulačními úřadu totiž kromě revizní zprávy předložila i jiné listiny, z nichž bylo zřejmé, že se nesnažila zakrýt skutečný stav (že elektrárna v době provádění revize nebyla osazena všemi fotovoltaickými panely) a uvést Energetický regulační úřad v omyl, aby si zajistila vydání licence. Proto nebylo namístě rozhodnutí o udělení licence zrušit. Závěr krajského soudu, že revizní zpráva měla kromě bezpečnosti fotovoltaické elektrárny osvědčovat také její dokončenost a celkový instalovaný výkon, byl nadto nepřezkoumatelný. O věci bude znovu rozhodovat Krajský soud v Brně, který je názorem Nejvyššího správního soudu vázán.

Zdroj: tisková zpráva NSS: http://www.nssoud.cz/…ce/art/13422

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback