Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb. a zákona č. 53/2012 Sb., se mění takto:

  1. V § 1 písm. b) se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.
  2. V § 1 písm. c) se slova „energetických spotřebičů“ nahrazují slovy „výrobků spojených se spotřebou energie“.
  3. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů.“.
4. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova „energie kalového plynu“ vkládají slova „z čistíren odpadních vod“.
5. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slova „bituminozních hornin“ vkládají slova „včetně degazačního a důlního plynu“.
6. V § 2 odst. 1 písm. f) se slovo „stavební“ zrušuje.
7. V § 2 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde zdroj tepla nebo chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené prostory a slouží pro vytápění nebo chlazení vícebytových či nebytových prostor,“.
8. V § 2 odst. 1 písm. q) se za slova „která probíhá“ vkládá slovo „na“.
9. V § 2 odst. 1 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:
„r) zásadní změnou dokončené budovy taková změna dokončené budovy, která probíhá na více než 75 % celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 75 % celkové spotřeby energie.“.
10. V § 4 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , zvláště se vyhodnotí vhodnost vytápění a chlazení využívajících obnovitelné zdroje energie v místní infrastruktuře“.
11. V názvu hlavy III se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.
12. V § 5 odst. 1 se za slova „využití obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.
13. V § 5 odst. 4 písm. b) se slova „a dále druhotných energetických zdrojů“ zrušují.
14. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , využívání a přínosů obnovitelných a druhotných zdrojů energie“.
15. V § 5 odst. 4 písm. h) se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.
16. V § 5 odst. 4 písm. k) se slova „energetické spotřebiče“ nahrazují slovy „výrobky spojené se spotřebou energie“.
17. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) rozvoj energeticky úsporných budov.“.
18. V § 6 odst. 10 se slova „spotřebiče energie“ nahrazují slovy „výrobky spojené se spotřebou energie“ a slovo „spotřebič“ se nahrazuje slovem „výrobek“.
19. V § 6 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Dodavatel zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, zejména kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel, je povinen uvést pravdivé a nezkreslené informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení včetně jejich energetické účinnosti v průvodní technické dokumentaci nebo návodu na použití.“.
20. V § 6a odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
„Součástí průkazu musí být výsledky posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti obnovitelných zdrojů energie a alternativních systémů, kterými jsou:“.
21. V § 6a odst. 4 písmeno c) zní:
„c) dodávka tepelné energie nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií,“.
22. V § 6a odst. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a solární kolektory“.
23. V § 6a odst. 5 se slova „ , včetně využití již zpracovaných energetických auditů podle § 9,“ zrušují.
24. V § 6a odst. 6 se za slova „1 000 m2“ vkládají slova „v případě, že jim vznikla povinnost nechat si zpracovat průkaz podle odstavce 2,“.
25. V § 6a se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) U nových budov veřejné správy a při zásadních změnách dokončených budov veřejné správy v případě technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti instalace obnovitelných zdrojů energie vyplývající z průkazu je stavebník nebo vlastník budovy povinen tyto zdroje instalovat. Tato povinnost může být splněna také výstavbou budovy s nulovou spotřebou energie nebo prostřednictvím dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií, ve které byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepelné energie z obnovitelných zdrojů.“.
26. V § 6a se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) U nových budov a při zásadních změnách dokončených budov v případě technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti instalace obnovitelných zdrojů energie vyplývající z průkazu je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen tyto zdroje instalovat. Tato povinnost může být splněna také výstavbou budov s nulovou spotřebou energie nebo prostřednictvím dodávky tepelné energie ze soustav zásobování tepelnou energií, ve které byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepelné energie z obnovitelných zdrojů.“.
27. V § 7 se odstavec 4 zrušuje.
28. V § 8 odst. 1 se slova „Evropské unie“ nahrazují slovy „Evropské unie nebo prováděcí právní předpis;“.
29. V § 8 odst. 2 písm. a) a § 8 odst. 4 písm. a) se za slovo „list“ vkládají slova „v českém jazyce“.
30. V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „v oblasti energetiky nebo stavitelství“.
31. V § 10 odstavec 5 zní:
„(5) Odbornou způsobilost k provádění energetických auditů má ten, kdo prokáže vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti technických věd a technologií a 3 roky praxe v oboru energetiky a stavitelství nebo ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru energetiky a stavitelství nebo ukončené středoškolské vzdělání a odpovídající profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. a 5 let praxe v oboru energetiky a stavitelství, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti technických věd a technologií a 5 let praxe v oboru energetiky a stavitelství.“.
32. V § 10 odst. 13 se za slova „stanoví-li tak“ vkládají slova „tento nebo“.
33. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie“.
34. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem podpory pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z obnovitelných a druhotných zdrojů energie.“.
35. V § 12 odst. 1 písm. f) a v § 12a odst. 1 písm. f) se za slova „§ 6a odst. 1,“ vkládají slova „12 nebo 13,“.
36. V § 12a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) jako dodavatel zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů uvedených v § 6 odst. 11 neuvede pravdivé a nezkreslené informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení včetně jejich energetické účinnosti v průvodní technické dokumentaci nebo návodu k použití.“.
37. V § 12a odst. 2 písm. c) se slova „spotřebiče energie“ nahrazují slovy „výrobek spojený se spotřebou energie“.
38. V § 14 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
39. V § 14 odstavec 4 zní:
„(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6, 6a, § 8 až 10 a § 13.“.

Komentáře


Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback