(1)

Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno z obnovitelného zdroje energie a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů se může stát předmětem smluvního vztahu.

(2)

Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla odpovídá hodnotě množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se může stát předmětem smluvního vztahu.

Komentáře

(1)

Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo záruku původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor trhu na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla na jeho účet vedený v evidenci záruk původu.

(2)

Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů je platná po dobu dvanácti kalendářních měsíců od data výroby odpovídající elektřiny, pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění. Záruka původu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je platná po dobu 12 kalendářních měsíců od výroby odpovídající elektřiny.

(3)

Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obchodníka s elektřinou (dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu.

(4)

Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem

  1. vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do elektrizační soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo jejích celých násobcích,
  2. převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v rámci České republiky nebo mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v České republice a výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v jiném členském státě (dále jen „převod záruky původu“),
  3. uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů pro prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi v České republice (dále jen „uplatnění záruky původu“),
  4. uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo
  5. vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných nebo nepravdivých informací.
(5)

Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a přístup do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6)

Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců od uskutečnění výroby a dodávky elektřiny.

(7)

Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který podá žádost o vydání záruky původu, je povinen

  1. předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich ověření a
  2. zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných údajů nutných k vydání záruky původu.
(8)

Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného členského státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění.

(9)

Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.

(10)

Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, převody záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu a za vedení účtu v evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Komentáře

Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů (dále jen „osvědčení o původu“) slouží k prokazování schopnosti zařízení vyrábět elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů.

Komentáře

(1)

Osvědčení o původu vydává ministerstvo na základě žádosti výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

(2)

Vydaná osvědčení o původu eviduje ministerstvo.

(3)

Výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který podá žádost o vydání osvědčení o původu, je povinen předat ministerstvu úplné a pravdivé informace nutné k jeho vydání.

(4)

Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu stanoví prováděcí právní předpis.

Komentáře


Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback