(1)

Pro účely stanovení podpory tepla z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za teplo z obnovitelných zdrojů považuje teplo vyrobené využitím obnovitelného zdroje.

(2)

Podpora tepla z obnovitelných zdrojů (dále jen „podpora tepla“) se uskutečňuje formou

 1. investiční podpory tepla, nebo
 2. provozní podpory tepla.
(3)

Provozní podpora tepla se uskutečňuje formou zeleného bonusu na teplo.

(4)

Investiční podpora tepla se uskutečňuje formou programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

(5)

Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má pouze výrobce tepla, který vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů podle § 24 tohoto zákona.

(6)

Podporu tepla formou provozní podpory tepla lze v rámci jedné výrobny tepla kombinovat s podporou tepla formou investiční podpory tepla.

(7)

Výrobce tepla, který uplatňuje provozní podporu tepla, je povinen zaregistrovat přímo v systému operátora trhu provozní podporu tepla zeleným bonusem na teplo. Postup při registraci stanoví prováděcí právní předpis.

Komentáře

(1)

Právo na provozní podporu tepla podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu tepelné energie, který vyrábí tepelnou energii z obnovitelných zdrojů.

(2)

Provozní podpora tepla se stanoví s ohledem na předpokládané hodnoty vyrobené energie pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů pro jednotlivé roky do roku 2020 uvedené v Národním akčním plánu.

(3)

Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo vyrobené z podporované biomasy, pro kterou je stanovena podpora elektřiny podle § 4 odst. 5 písm. a), z biokapalin splňujících kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem ve výrobnách tepla se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW nebo z geotermální energie v zařízeních se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW dodané do rozvodného tepelného zařízení2) soustavy zásobování tepelnou energií z výroben tepla, které jsou umístěné na území České republiky a které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem.

(4)

Provozní podpora tepla se vztahuje na užitečné teplo z výroben tepla, které jsou umístěny na území České republiky a které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem a jež mají instalovaný elektrický výkon do 500 kW a využívají bioplyn vznikající z více než 70% ze statkových hnojiv a vedlejších produktů živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu.

(5)

Rozsah a výši provozní podpory tepla stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

(6)

Provozní podpora tepla se nevztahuje na

 1. teplo vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla s výjimkou výrobny tepla podle odstavce 4 nebo výrobny elektřiny a tepla s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s instalovaným elektrickým výkonem do 7,5 MW, pro kterou je stanovena podpora elektřiny podle § 4 odst. 5 písm. b),
 2. teplo vyrobené ve výrobně tepla podle odstavce 4, na které současně výrobce uplatňuje podporu na elektřinu z obnovitelných zdrojů,
 3. teplo vyrobené společným spalováním obnovitelného zdroje s neobnovitelným zdrojem s výjimkou tepla vyrobeného společným spalováním obnovitelného zdroje s druhotným zdrojem,
 4. neoprávněnou dodávku tepelné energie podle energetického zákona,
 5. teplo vyrobené ve výrobnách tepla uvedených do provozu v období, pro které Úřad podle odstavce 7 provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů nestanoví,
 6. teplo vyrobené výrobcem tepla z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází,
 7. teplo vyrobené výrobcem tepla, který neplní povinnosti podle § 27 odst. 3 nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 27 odst. 7 písm. a), nebo
 8. teplo naměřené měřicím zařízením, které
 1. zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce tepla, v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné naměřené hodnotě změnily, nebo
 2. vykazuje chyby měření ve prospěch výrobce tepla a na kterém bylo buď porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení.
(7)

V případě, že pro výrobu tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie bylo o dva roky dříve, než je rok, ve kterém se o provozní podpoře tepla rozhoduje, dosaženo nebo překonáno skutečnými hodnotami výroby tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie předpokládaných hodnot výroby tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie stanovené v Národním akčním plánu pro rok, ve kterém se o provozní podpoře tepla z obnovitelných zdrojů rozhoduje, Úřad pro výrobny tepla uvedené do provozu od 1. ledna následujícího roku podporu tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie pro tento rok nestanoví.

(8)

Informace o dosažené hodnotě výroby tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie podle odstavce 7 zveřejní Úřad do 30. května v Energetickém regulačním věstníku.

(9)

Ustanovení odstavce 6 písm. f) se nepoužije pro výrobce tepla z obnovitelného zdroje, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce nebo obcí podle zákona o obcích nebo ve vlastnictví kraje podle zákona o krajích.

(10)

Ustanovení odstavce 6 písm. f) se nepoužije pro výrobce tepla z obnovitelného zdroje, jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba. Způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis.

Komentáře

(1)

Investiční podpora tepla se vztahuje na výstavbu výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a na rozvodné tepelné zařízení2) z těchto výroben tepla na území České republiky s minimální účinností užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem.

(2)

Vyhlašují-li organizační složky státu, kraje nebo obce programy podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, týkající se zcela nebo z části obnovitelných zdrojů, jsou povinny do výzvy k podání nabídek podle příslušných programů zařadit investiční podporu výstavby výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a rozvodných tepelných zařízení2) z těchto výroben tepla.

(3)

V případě výstavby výrobny tepla z tepelných čerpadel se investiční podpora tepla vztahuje na výrobnu tepla splňující požadavky stanovené rozhodnutím Komise15).

(4)

V případě výstavby výrobny tepla z biokapalin se investiční podpora tepla vztahuje pouze na výrobnu tepla využívající jako paliva biokapaliny splňující kritéria udržitelnosti stanovená v prováděcím právním předpise. Splnění kritérií udržitelnosti biokapalin je povinen výrobce tepla doložit poskytovateli dotace do 30 dní po uvedení výrobny tepla do provozu.

(5)

Investiční podpora tepla podle odstavců 3 a 4 se nevztahuje na solární systémy nebo systémy s tepelnými čerpadly, které by svým provozem zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících účinných soustav zásobování tepelnou energií. Tyto soustavy zásobování tepelnou energií eviduje a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje Úřad do 30. dubna následujícího roku.

(6)

Investiční podpora tepla se nevztahuje na výrobce tepla z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

(7)

Ustanovení odstavce 6 se nepoužije pro výrobce tepla z obnovitelného zdroje, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce nebo obcí podle zákona o obcích nebo ve vlastnictví kraje podle zákona o krajích.

Komentáře

(1)

Zelený bonus na teplo je stanoven v Kč/GJ a poskytován pouze v ročním režimu.

(2)

Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na teplo je 1 měsíc nebo jeho celé násobky.

(3)

Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3, § 24 odst. 2, 5 a 7 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na teplo.

(4)

Úřad je povinen pro výrobny tepla podle § 24 odst. 3 stanovit zelený bonus na teplo ve výši 50 Kč/GJ s pravidelným ročním navýšením o 2 %.“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Úřad pro výrobny tepla podle § 24 odst. 4 stanoví výši zeleného bonusu na teplo v cenovém rozhodnutí tak, aby bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, náklady na pořízení paliva a doba využití zařízení stanovených prováděcím právním předpisem.

(5)

Při stanovení ročních zelených bonusů na teplo postupuje Úřad podle zákona o cenách.

(6)

Pokud o to výrobce tepla požádá, je operátor trhu povinen, na základě vyúčtování podle odstavce 7, hradit výrobci zelený bonus na teplo.

(7)

Vyúčtování zeleného bonusu na teplo se uskutečňuje na základě naměřených hodnot tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií pro výrobny tepla podle § 24 odst. 3 nebo na základě naměřených hodnot užitečného tepla pro výrobny tepla definované v § 24 odst. 4 a dalších údajů evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.

Komentáře

(1)

Držitel licence na rozvod tepelné energie16) je povinen od výrobce tepla vykupovat teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů a za tím účelem umožnit připojení výrobny tepla k rozvodnému tepelnému zařízení. Povinnost výkupu se vztahuje pouze na množství tepla, které neohrozí spolehlivý a bezpečný provoz dotčené soustavy zásobování tepelnou energií nebo její části nebo neomezí využití obnovitelných zdrojů v jiném zdroji tepelné energie připojeném k rozvodnému tepelnému zařízení.

(2)

Povinnost umožnit připojení výrobny tepla a výkupu tepla nevzniká,

 1. pokud výrobce tepla není držitelem licence na výrobu tepelné energie podle energetického zákona,
 2. pokud je rozvodné tepelné zařízení součástí účinné soustavy zásobování tepelnou energií,
 3. pokud by došlo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepla pro stávající odběratele držitele licence na rozvod tepelné energie, nebo
 4. pokud parametry teplonosné látky neodpovídají parametrům v rozvodném tepelném zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v místě připojení.
(3)

Výrobce tepla je povinen zajistit měření

 1. dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě podpory podle § 24 odst. 3 způsobem podle prováděcího právního předpisu, nebo
 2. užitečného tepla v případě podpory podle § 24 odst. 4 způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(4)

Výrobce tepla, který používá pro výrobu tepla palivo z biomasy nebo bioplynu, je povinen uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitém palivu po dobu 5 let v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu a operátorovi trhu..

(5)

Výrobce paliva z biomasy nebo dovozce paliva z biomasy je povinen uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu a operátorovi trhu.

(6)

Výrobce tepla je povinen zaregistrovat místo předání vyrobeného tepla z výrobny tepla vyrábějící teplo z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 nebo užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4, ke kterému vzniká nárok na provozní podporu tepla podle tohoto zákona, v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle prováděcího právního předpisu.

(7)

Výrobce tepla je povinen

 1. předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 nebo užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 a další údaje a na základě žádosti operátora trhu mu předat další doplňující informace týkající se předávaných naměřených hodnot; způsob, rozsah a termín předání a evidence naměřených hodnot tepla a dalších údajů stanoví prováděcí právní předpis,
 2. umožnit operátorovi trhu nebo jím písemně pověřené osobě přístup k měřicímu zařízení, které slouží pro měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 nebo užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4, na které se vztahuje provozní podpora tepla,
 3. uchovávat doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny tepla, které je povinen výrobce tepla uchovávat podle jiných právních předpisů23), i po lhůtě stanovené těmito právními předpisy v případě, že je příjemcem podpory podle tohoto zákona, a to po celou dobu uplatňování podpory a po dobu následujících 5 let a na vyžádání je předložit Úřadu; při změně vlastnictví je převodce nebo právní předchůdce povinen předat nabyvateli nebo právnímu nástupci tyto doklady nebo jejich kopie.
(8)

Výrobce tepla je dále povinen

 1. udržovat a provozovat měřidlo s platným ověřením podle zákona o metrologii,
 2. zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství.
(9)

U výroben tepla podle § 24 odst. 4 trvá právo na podporu tepla po dobu životnosti výrobny tepla stanovené prováděcím právním předpisem ve znění účinném ke dni uvedení výrobny tepla do provozu. Způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu stanoví prováděcí právní předpis.

Komentáře


Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback