Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní body 3 až 20 se označují jako body 2 až 19.
2. V § 2 odst. 2 písm. a) se bod 5 zrušuje.
Dosavadní body 6 až 19 se označují jako body 5 až 18.
3. V § 2 odst. 2 písm. c) se za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní:
„10. předávací stanicí zařízení pro přeměnu parametrů tepelné energie pro potřeby jednoho nebo více objektů; předávací stanice je samostatnou věcí a není součástí budovy, ve které je umístěna,“.
Dosavadní body 10 až 14 se označují jako body 11 až 15.
4. V § 2 odst. 2 písm. c) v bodě 11 se čárka za slovem „sítěmi“ nahrazuje spojkou „a“ a slova „a domovními předávacími stanicemi“ se zrušují.
5. V § 2 odst. 2 písm. c) se bod 13 zrušuje.
Dosavadní body 14 a 15 se označují jako body 13 a 14.
6. V § 11a se na konci odstavce 2 doplňují věty „Spotřebitel1f) nebo podnikající fyzická osoba, na kterou se podle věty první vztahuje ustanovení § 57 občanského zákoníku, může od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání držitele licence, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo odstoupení od smlouvy písemně odesláno před uplynutím této lhůty.“.
Poznámka pod čarou č. 1f) zní:
„1f) § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.“.
7. V § 16 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až x), která znějí:
„q) vypracovává a aktualizuje podle rozhodnutí Komise Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů včetně všech souvisejících informací a ve stanoveném termínu předkládá Komisi,

 1. provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících informací a předkládá je Komisi,
 2. zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání Komisi a spolupracující­mu státu,
 3. zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů, podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny,
 4. vypracovává zprávy o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla a ve stanovených termínech je předkládá Komisi,
 5. eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů,
 6. zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro dopravu a jejich výhodách z hlediska ochrany životního prostředí,
 7. vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů.“.

8. V § 17 odst. 4 se ve větě druhé za slova „podpora kombinované výroby elektřiny a tepla“ vkládají slova „ , podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny“.
9. V § 18 odst. 4 se za větu první vkládají věty, které včetně poznámky pod čarou č. 23 znějí: „Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu vykonávající dozor v energetických odvětvích se prokazují průkazem zaměstnance Energetického regulačního úřadu, který je zároveň dokladem o jejich pověření k provedení kontroly23). Předložením průkazu zaměstnance Energetického regulačního úřadu osobě, u které má být kontrola vykonána, je kontrola zahájena.

 1. § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 19a odst. 4 se za slovo „regulaci“ vkládají slova „cen za činnosti operátora trhu a“.
11. V § 20a odst. 4 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až bb), která znějí:
„v) zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy stanovil termín a podmínky připojení, a poskytovat evidované údaje ministerstvu a úřadu,

 1. hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
 2. hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za jeho činnost,
 3. hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo,
 4. hradit výrobcům biometanu zelený bonus na biometan,

aa) hradit výrobcům elektřiny připojeným k distribuční soustavě bonus na podporu decentrální výroby elektřiny,
bb) vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů.“.
12. V § 24 odst. 7 ve větě druhé se za slova „podle § 26 odst. 5“ vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze“.
13. V § 24 odst. 10 písmeno a) zní:
„a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy,“.
14. V § 24 odst. 10 se na konci písmene w) čárka nahrazuje tečkou a písmeno x) se zrušuje.
15. V § 25 odst. 4 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“.
16. V § 25 odst. 5 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“.
17. V § 25 odst. 6 se slova „odstavci 4“ nahrazují slovy „odstavci 3“.
18. V § 25 odst. 7 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“ a slova „odstavce 6“ se nahrazují slovy „odstavce 5“.
19. V § 25 odst. 7 ve větě druhé se za slova „podle § 26 odst. 5“ vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze“.
20. V § 25 odst. 10 písmeno a) zní:
„a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,“.
21. V § 25 se odstavec 12 zrušuje.
22. V § 26 odst. 5 se slova „dle zvláštního zákona5a)“ včetně poznámky pod čárou nahrazují slovy „podle zákona o podporovaných zdrojích energie prováděné mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze“.
23. V § 26 odst. 6 se za slova „při dispečerském řízení“ vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze“.
24. V § 30b odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „včetně termínu a podmínek připojení“.
25. § 32 se zrušuje.
26. V § 50 odst. 3 se ve větě druhé slovo „a“ za slovem „umístění“ nahrazuje čárkou a na konci odstavce 3 se doplňují slova „a podmínky zániku smluvního vztahu a závazků z tohoto vztahu vyplývajících“.
27. V § 67 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) výrobny plynu.“.
28. V § 78 odst. 1 poslední věta zní: „V případě, že předávací stanice slouží pro dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt popřípadě pro soubor objektů jednoho odběratele, lze instalovat měření12) tepelné energie na vstupu nebo na výstupu z této předávací stanice.“.
29. V § 78 odst. 7 se poslední věta zrušuje.
30. § 80 se zrušuje.
31. V § 87 odst. 3 se slovo „výměníkových“ nahrazuje slovem „předávacích“ a slova „určených ke změně parametrů teplonosné látky“ se zrušují.
32. V § 90 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo poruší zákaz stanovený v § 3 odst. 5“.
33. V § 91 odst. 6 písmeno n) zní:
„n) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1 nebo nepředá operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o rozsahu a způsobu zajištění bezpečnostního standardu podle § 73a odst. 2, nebo“.
34. V § 91 odst. 8 písm. g) se slova „nesplňuje podmínky podle § 58d odst. 1“ nahrazují slovy „nesplňuje podmínky podle § 58d odst. 1 až 3“.
35. V § 91 odst. 8 písm. o) se slova „§ 58 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 58h odst. 8“.
36. § 93 odst. 1 včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:
„(1) Státní energetická inspekce kontroluje na návrh ministerstva, Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržování

 1. zákona o hospodaření energií5a),
 2. zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
 3. zákona o cenách4) v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen13).

5a) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.“.
37. V § 94 odst. 4 se slova „energetických spotřebičů“ nahrazují slovy „spojených se spotřebou energie“.
38. V § 96 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Dozor nad dodržováním tohoto zákona, zákona o hospodaření energií a zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů v objektech důležitých pro obranu státu provádí Ministerstvo obrany, v objektech sloužících k plnění úkolů Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby a v objektech organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra, v objektech Ministerstva spravedlnosti provádí Ministerstvo spravedlnosti. Při výkonu dozoru postupuje Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti podle § 18 tohoto zákona a v případě uložení pokuty podle hlavy třetí tohoto zákona nebo podle hlavy páté zákona o hospodaření energií nebo podle hlavy desáté zákona o podporovaných zdrojích energie.“.
39. V § 98 se odstavec 11 zrušuje.
Dosavadní odstavce 12 až 14 se označují jako odstavce 11 až 13.
40. V § 98a odst. 1 písm. a) se slova „a termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností“ zrušují a na konci textu písmene a) se doplňují slova „ , termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností“.
41. V § 98a odst. 1 písm. b) se za slova „podpůrných služeb“ vkládají slova „ , způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5“.
42. V § 98a odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).
43. V § 98a odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a postup ministerstva při jejich posuzování“.

Komentáře


Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback