(1)

Při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti zadavatel není oprávněn použít výjimku podle ustanovení § 29 písm. a), c), d), g), i) a k) až r).

(2)

Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, jestliže

 1. jsou zadávány v rámci programů spolupráce ve výzkumu a vývoji44), jež společně provádějí Česká republika a alespoň další členský stát při vývoji nového výrobku, a případně i v pozdějších fázích celého či části životního cyklu tohoto výrobku; při uzavírání smluv o těchto programech spolupráce pouze mezi Českou republikou a jinými členskými státy sdělí Česká republika Evropské komisi podíl nákladů na výzkum a vývoj na celkových nákladech daného programu, sdílení nákladů a rovněž zamýšlený případný podíl na nákupech jednotlivých členských států,
 2. v době nasazení ozbrojených složek České republiky mimo území Evropské unie operační potřeby vyžadují, aby byly zadány dodavatelům umístěným v oblasti těchto operací,
 3. jsou zadávány veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) vládě nebo místní správě jiného státu a jejich předmětem jsou
 1. dodávky vojenského či citlivého materiálu,
 2. stavební práce či služby přímo související s dodávkami podle bodu 1,
 3. stavební práce či služby pro výhradně vojenské účely, nebo
 4. citlivé stavební práce či citlivé služby,
 1. jejich předmětem jsou finanční služby s výjimkou pojišťovacích služeb,
 2. jsou zadávány pro účely zpravodajských činností zpravodajských služeb,
 3. jsou zadávány podle zvláštních pravidel stanovených mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem, nebo
 4. se jejich zadávání řídí zvláštními pravidly mezinárodní organizace, která provádí nákupy pro své vlastní účely, nebo které musí být zadávány členskými státy v souladu s uvedenými pravidly.

Komentáře

V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u které dochází k

 1. přístupu k utajované informaci, nebo
 2. požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti,

může zadavatel stanovit v zadávací dokumentaci opatření, která jsou podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace5) nezbytná k ochraně těchto informací. Stanovená opatření k zajištění ochrany utajovaných informací musí splňovat rovněž poddodavatelé, pokud je to nezbytné k ochraně těchto informací.

Komentáře

(1)

Zadavatel může v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti s ohledem na povahu a předmět veřejné zakázky stanovit požadavky na zabezpečení dodávek. Za tímto účelem může zadavatel v zadávací dokumentaci požadovat, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil

 1. doklady nebo vyjádření pocházející od orgánů České republiky nebo příslušného státu, které prokazují, že účastník zadávacího řízení bude schopen ve vztahu k veřejné zakázce plnit své povinnosti v oblasti dovozu, vývozu, transferu a průvozu výrobků, které jsou předmětem veřejné zakázky45), nebo
 2. sdělení o veškerých omezeních pro zadavatele, která vyplývají z kontroly dovozu, vývozu nebo bezpečnostních opatření.
(2)

Zadavatel může v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti s ohledem na povahu a předmět veřejné zakázky stanovit požadavky na zabezpečení dodávek, zejména závazek účastníka zadávacího řízení, že

 1. organizace účastníka zadávacího řízení a umístění poddodavatelů umožní účastníkovi zadávacího řízení vyhovět požadavkům zadavatele v oblasti bezpečnosti dodávek upřesněných v zadávací dokumentaci nebo závazek zajistit, aby případné změny v poddodavatelích, k nimž dojde během plnění veřejné zakázky, neměly nepříznivý vliv na plnění těchto požadavků,
 2. zajistí údržbu, modernizaci nebo úpravy dodávek, které jsou předmětem veřejné zakázky,
 3. bude včas informovat zadavatele o veškerých změnách své organizace, svých dodavatelů nebo výrobní strategie, které mohou ovlivnit závazky účastníka zadávacího řízení vůči zadavateli, nebo
 4. pro případ, že nebude schopen provést předmětné dodávky, poskytne zadavateli veškeré specifické prostředky, jež jsou nezbytné pro výrobu náhradních dílů, součástek, dílčích částí nebo zvláštního zkušebního zařízení, včetně technických výkresů, licencí a návodů k použití.

Komentáře

V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u které dochází k

 1. přístupu k utajované informaci, nebo
 2. požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti,

může zadavatel vedle požadavků uvedených v § 77 požadovat i doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace5). Splnění této podmínky nelze prokázat prostřednictvím jiné osoby.

Komentáře

(1)

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, po­kud

 1. byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho profesní důvěryhodností, zejména pokud jde o porušení jiných právních předpisů v oblasti dodávek vojenského nebo citlivého materiálu,
 2. prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil vážného profesního pochybení, zejména porušení povinností v oblasti utajovaných informací nebo bezpečnosti dodávek u dřívější zakázky, nebo
 3. nebyl na základě jakýchkoliv důkazních prostředků včetně utajovaných informací shledán natolik spolehlivým, aby bylo možné vyloučit rizika pro bezpečnost České republiky.
(2)

Ustanovení o důvodech nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 písm. d) a f) a o obnovení způsobilosti podle § 76 se nepoužijí.

Komentáře

(1)

Při stanovení požadavků na prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel postupuje podle § 79 odst. 2 písm. c) až l). Dále může zadavatel požadovat

 1. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací,
 2. seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele a osvědčení objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady o poskytnutých dodávkách nebo službách za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.
(2)

Osvědčení objednatele podle odstavce 1 písm. b) může být nahrazeno čestným prohlášením dodavatele, pokud vystavení osvědčení není možné, nebo je objednatel odmítl.

Komentáře

(1)

Pokud zadavatel stanoví technické podmínky v oblasti obrany nebo bezpečnosti prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, nepostupuje podle § 90. Zadavatel použije normy nebo technické dokumenty v tomto pořadí

 1. české technické normy28) přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
 2. evropské technické posouzení29),
 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
 4. české technické normy přejímající mezinárodní normy,
 5. mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
 6. technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány,
 7. české technické normy,
 8. stavební technická osvědčení30),
 9. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků,
 10. technické specifikace schválené orgánem specializovaným na vypracovávání technických specifikací pro opakované nebo průběžné používání v oblasti obrany.
(2)

U každého odkazu na normy nebo technické dokumenty podle odstavce 1 zadavatel vyjádří možnost rovnocenného řešení.

(3)

Zadavatel může odkaz na normy nebo technické dokumenty podle odstavce 1 použít také jako prostředek ověření splnění požadavků zadavatele podle § 89 odst. 1 písm. a). Technické podmínky může zadavatel stanovit rovněž formou kombinace požadavků podle § 89 odst. 1 písm. a) a odkazu na normy nebo technické dokumenty podle odstavce 1 nebo 2.

Komentáře

(1)

V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 1 rovněž tehdy, pokud v předchozím řízení se soutěžním dialogem nebyly podány žádné žádosti o účast.

(2)

Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž, pokud

 1. není možné z časových důvodů způsobených krizí zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení; krizí se rozumí mimořádná situace včetně ozbrojených nebo válečných konfliktů v České republice nebo jiném státě, která již vznikla nebo bezprostředně hrozí její vznik, a která vážně ohrožuje nebo omezuje životy, zdraví lidí, nebo majetek anebo vyžaduje přijetí opatření k zajištění základních dodávek pro obyvatelstvo,
 2. předmětem veřejné zakázky jsou služby v oblasti výzkumu a vývoje, na něž se nevztahuje § 191 odst. 2 písm. a), nebo
 3. předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb letecké a námořní dopravy ozbrojeným složkám České republiky, jež jsou nebo mají být nasazeny v zahraničí, pokud není možné ze strany dodavatelů zaručit tak dlouhou vázanost nabídkou, aby mohla být zakázka zadána v jiném druhu zadávacího řízení.
(3)

Zadavatel může jednací řízení bez uveřejnění podle § 64 písm. b) použít v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, pokud celková doba trvání původní smlouvy, včetně doby trvání smlouvy na dodatečné dodávky nepřesáhne dobu 5 let, není-li to odůvodněno zvláštními okolnostmi určenými s ohledem na očekávanou provozní životnost dodávek, včetně jejich instalací nebo systémů, a technické obtíže, které by mohly být změnou dodavatele způsobeny.

(4)

Zadavatel může jednací řízení bez uveřejnění podle § 66 v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti použít, i když nejsou naplněny podmínky podle § 66 písm. d) a e). Zadavatel může v takovém případě zahájit jednací řízení bez uveřejnění pouze do 5 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku; jednací řízení bez uveřejnění lze zahájit i později, pokud je to odůvodněno okolnostmi hodnými zvláštního zřetele.

(5)

V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby rovněž v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že

 1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
 2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
 3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 50 % ceny původní veřejné zakázky.
(6)

V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je zadavatel povinen v oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126 odůvodnit zadání této zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Komentáře

(1)

Veřejný zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti v jednacím řízení s uveřejněním i bez naplnění podmínek uvedených v § 60.

(2)

Zadavatel může postupovat podle § 61 odst. 3 i v případě, že předchozím zadávacím řízením bylo řízení se soutěžním dialogem.

Komentáře

V užším řízení si zadavatel může v oznámení o zahájení zadávacího řízení vyhradit snížení počtu účastníků řízení podle § 111. V takovém případě postupuje podle § 61 odst. 5 obdobně.

Komentáře

(1)

V případě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti zadávaných v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem zadavatel stanoví lhůtu pro podání žádosti o účast na nejméně 37 dnů od zahájení zadávacího řízení.

(2)

Zadavatel stanoví v užším řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti lhůtu pro podání nabídek na nejméně 40 dnů od odeslání výzvy k podání nabídky. Tato lhůta může být zkrácena o 5 dnů, jestliže zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení užšího řízení.

(3)

Lhůta pro podání nabídek může být zkrácena tak, aby činila nejméně 22 dnů, jestliže zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, kterým nezahajoval zadávací řízení a které bylo odesláno k uveřejnění nejméně 52 dnů a nejvýše 12 měsíců před dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.

(4)

Lhůta podle odstavce 2 věty první může být zkrácena o 7 dnů, jestliže zadavatel odesílá formuláře k uveřejnění podle § 212 elektronicky.

(5)

Zkrácení lhůt uvedených v odstavcích 2 a 4 lze při splnění podmínek v nich uvedených sčítat.

(6)

Jestliže naléhavá okolnost znemožňuje stanovení lhůty podle odstavce 1, může zadavatel stanovit

 1. lhůtu pro podání žádostí o účast v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním tak, aby činila alespoň 15 dnů nebo 10 dnů od zahájení zadávacího řízení, jestliže zadavatel odeslal formulář k uveřejnění podle § 212 elektronic­ky, nebo
 2. lhůta pro podání nabídek v užším řízení činila alespoň 10 dnů od odeslání výzvy k podání nabídky.

Naléhavost okolnosti zadavatel odůvodní v zadávací dokumentaci.

Komentáře

(1)

V případě podlimitních veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti zadávaných v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem zadavatel stanoví lhůtu pro podání žádosti o účast na nejméně 15 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení.

(2)

Zadavatel stanoví v užším řízení lhůtu pro podání nabídek na nejméně 15 pracovních dnů od odeslání výzvy k podání nabídky.

Komentáře

V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti zadávaných na základě rámcové dohody se § 246 odst. 1 písm. a) nepoužije.

Komentáře

Doba trvání rámcové dohody v oblasti obrany nebo bezpečnosti nesmí být delší než 7 let, s výjimkou případů, kdy se zohledňuje očekávaná provozní životnost dodávaného zboží a technické obtíže, které by mohly být způsobeny změnou dodavatele; zadavatel je povinen tyto objektivní příčiny řádně odůvodnit a uvést v oznámení o zadání veřejné zakázky uveřejněném způsobem podle § 212.

Komentáře

Písemná zpráva zadavatele v případě veřejné zakázky nebo rámcové dohody v oblasti obrany nebo bezpečnosti musí obsahovat nad rámec požadavků uvedených v § 217 odst. 2 i odůvodnění

 1. překročení celkové doby trvání podle § 64 písm. b), došlo-li k překročení této doby,
 2. nedodržení lhůty podle § 198 odst. 3, došlo-li k jejímu nedodržení, a
 3. uzavření rámcové dohody na dobu delší než 7 let, byla-li taková dohoda uzavřena.

Komentáře


Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback