(1)

Seznamem kvalifikovaných dodavatelů se pro účely tohoto zákona rozumí část informačního systému o veřejných zakázkách, která slouží dodavatelům k prokázání základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti podle § 77.

(2)

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je přístupný neomezeným a dálkovým přístupem.

Komentáře

Do seznamu kvalifikovaných dodavatelů se zapíše

 1. název a sídlo dodavatele, jde-li o právnickou osobu,
 2. pobočka dodavatele a její sídlo,
 3. jméno, nebo jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, a sídlo, jde-li o fyzickou osobu,
 4. právní forma právnické osoby,
 5. identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
 6. jméno, nebo jména a příjmení osob podle § 74 a jejich postavení, funkce či jiný vztah k dodavateli,
 7. předmět podnikání nebo jiné činnosti, na kterou se zápis v seznamu kvalifikovaných dodavatelů vztahuje,
 8. seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal základní způsobilost a profesní způsobilost,
 9. datum zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
 10. datum poslední aktualizace údajů v seznamu kvalifikovaných dodavatelů a
 11. případně údaj podle § 231 odst. 4.

Komentáře

(1)

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

 1. profesní způsobilost podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
 2. základní způsobilost podle § 74.
(2)

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4.

(3)

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Komentáře

(1)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je vydáván Ministerstvem pro místní rozvoj nebo prostřednictvím informačního systému veřejné správy20) v listinné nebo elektronické podobě podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo označený uznávanou elektronickou značkou. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je vydán tomu, kdo o výpis požádá. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se vydává v českém jazyce.

(2)

Ministerstvo pro místní rozvoj vydá výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti.

Komentáře

(1)

Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů se provádí na základě žádosti dodavatele. Žádost musí obsahovat originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77. Předkládané doklady musí prokazovat splnění kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání žádosti.

(2)

Doklady podle odstavce 1 mohou být nahrazeny odkazem na informace vedené v informačním systému veřejné správy20), který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje nezbytné pro přihlášení a vyhledání požadované informace. Dodavatel také může Ministerstvo pro místní rozvoj zmocnit k podání žádosti o výpis nebo potvrzení z informačního systému veřejné správy, který neumožňuje dálkový přístup, pokud

 1. poskytne údaje nezbytné k jejich získání a
 2. tyto výpisy nebo potvrzení jsou poskytovány bezplatně.
(3)

Pokud jsou doklady podle odstavce 1 v jiném než českém jazyce, platí § 45 odst. 3 a 4 obdobně.

Komentáře

(1)

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je povinen nejpozději do 31. března každého roku následujícího po jeho zápisu doručit Ministerstvu pro místní rozvoj

 1. písemné prohlášení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů, a
 2. doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. b) až d).
(2)

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je oprávněn podat žádost o zápis změny v údajích uvedených v seznamu kvalifikovaných dodavatelů. V takovém případě se postupuje obdobně jako v případě podání žádosti o zápis.

(3)

Dojde-li u dodavatele ke změně údajů zapsaných v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, je dodavatel povinen podat do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, žádost o zápis změny v těchto údajích.

(4)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyznačí v seznamu kvalifikovaných dodavatelů zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 232.

Komentáře

Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodne o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud

 1. zjistí, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu,
 2. zjistí, že dodavatel použil jako podklady pro zápis doklady či informace, které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné,
 3. dodavatel požádal o vyřazení, nebo
 4. dodavatel nesplní povinnost stanovenou v § 231 odst. 1 nebo 3.

Komentáře


Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback