(1)

Koncese je zadavatel povinen zadat v koncesním řízení, nepoužije-li jiný druh zadávacího řízení podle § 55. Jednací řízení bez uveřejnění je zadavatel oprávněn použít pouze za splnění podmínek podle § 63 odst. 1 nebo 2.

(2)

Koncese na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu se zadávají ve zjednodušeném režimu podle § 129.

(3)

Sektorovou koncesí se rozumí koncese, kterou zadává zadavatel při výkonu relevantní činnosti.

(4)

Při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, která je koncesí, zadavatel postupuje podle této části.

Komentáře

(1)

Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat koncesi, jde-li o

  1. koncesi na služby udělovanou dodavateli na základě výhradního práva, jež bylo uděleno na základě jiného právního předpisu, který transponuje některý z předpisů Evropské unie uvedený v příloze č. 5 k tomuto zákonu; zadavatel v takovém případě odešle oznámení o zadání koncese k uveřejnění postupem podle § 212, pokud Evropská komise není informována podle jiného právního předpisu. O udělení výhradního práva k výkonu některé z relevantních činností informuje zadavatel Evropskou komisi,
  2. koncesi na služby letecké dopravy založenou na vydání provozní licence ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie42),
  3. koncesi na veřejné služby v přepravě cestujících ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie43),
  4. koncesi na služby v oblasti loterií kódu CPV 92351100–7 udělovanou členským státem dodavateli na základě výhradního práva; udělení takového výhradního práva zadavatel uveřejní v Úředním věstníku Evropské unie,
  5. koncesi, kterou zadavatel uděluje za účelem výkonu svých činností v zemi mimo Evropskou unii za podmínek, které nezahrnují fyzické využívání soustav, sítí nebo území Evropské unie, nebo
  6. koncesi v oblasti obrany nebo bezpečnosti a jsou-li splněny podmínky uvedené v § 191 odst. 2 písm. a) až c), f) a g).
(2)

Při zadávání koncese zadavatel není oprávněn použít výjimku podle

  1. § 29 písm. b), c) nebo t), nejde-li o koncesi v oblasti obrany nebo bezpečnosti, nebo
  2. § 29 písm. a), e) až g) nebo r), jde-li o koncesi v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

Komentáře

Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat koncesi malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 20 000 000 Kč; ustanovení § 27 a 31 se nepoužijí.

Komentáře

(1)

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví dobu trvání koncese, přičemž smlouvu na koncesi lze uzavřít pouze na dobu určitou.

(2)

Pokud doba trvání smlouvy přesahuje 5 let, musí zadavatel stanovit tuto dobu tak, aby nepřesáhla dobu, za kterou lze předpokládat návratnost investic vynaložených dodavatelem k dosažení účelu smlouvy. Tyto investice zahrnují počáteční investice a investice v průběhu trvání smlouvy.

(3)

V případě, že doba trvání smlouvy přesahuje 5 let, musí zadavatel dobu trvání smlouvy písemně odůvodnit v zadávací dokumentaci.

Komentáře


Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback