(1)

Zadavatel zahajuje koncesní řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

(2)

Zadavatel zahajuje koncesní řízení odesláním výzvy k jednání nebo zahájením jednání s dodavatelem, pokud mu nepředcházelo odeslání výzvy, pokud jsou splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 1 a 2.

(3)

Bližší podmínky pro průběh koncesního řízení stanoví zadavatel. Koncesní řízení může probíhat ve více fázích. Pokud nabídky nebo předběžné nabídky nejsou zadavatelem vyžadovány v oznámení o zahájení zadávacího řízení, může zadavatel vyzvat účastníky zadávacího řízení k jejich podání výzvou. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek; v takovém případě se ustanovení § 111 a 112 použijí obdobně a zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky, kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo počtu předběžných nabídek.

(4)

Zadavatel je oprávněn s účastníky zadávacího řízení jednat.

(5)

Pro zadávací dokumentaci a zadávací podmínky se použije § 96 až 100 obdobně. Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim.

(6)

Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit i jiná kritéria kvalifikace, než jsou uvedena v části čtvrté; ustanovení § 76 a § 81 až 88 se použijí obdobně. Veřejný zadavatel musí v koncesním řízení požadovat prokázání základní způsobilosti podle § 74.

(7)

V zadávací dokumentaci zadavatel označí, které požadavky na plnění koncese představují minimální technické podmínky, které musí nabízená plnění splňovat, jakož i plánovaný průběh řízení.

(8)

Pro účast poddodavatelů platí § 105 obdobně.

(9)

Zadavatel je oprávněn v průběhu jednání změnit nebo doplnit zadávací podmínky s výjimkou kritérií hodnocení a minimálních technických podmínek. Změněné zadávací podmínky musí nadále splňovat podmínky pro postup podle této části zákona a předmět koncese nelze změnit tak, že by to umožnilo účast jiných dodavatelů.

(10)

Zadavatel v průběhu jednání neposkytuje informace účastníkům řízení diskriminačním způsobem. Důvěrné informace podle § 218 odst. 1 je zadavatel oprávněn sdělit ostatním účastníkům zadávacího řízení pouze na základě písemného souhlasu účastníka zadávacího řízení uděleného ve vztahu ke konkrétní informaci.

Komentáře

(1)

Lhůta k podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, pokud jsou vyžádány v oznámení o zahájení zadávacího řízení, nesmí být kratší než 25 dnů od zahájení koncesního řízení.

(2)

Pokud zadavatel vyzývá k podání předběžných nabídek později než v oznámení o zahájení zadávacího řízení, lhůta pro podání předběžných nabídek nesmí být kratší než 22 dnů ode dne odeslání výzvy k podání předběžných nabídek.

(3)

Lhůta podle odstavce 1 musí být prodloužena o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje podle § 213.

Komentáře

(1)

Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu koncesí na stavební práce nebo koncesí na služby, které zadavatel stanoví prostřednictvím

  1. parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny,
  2. odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo
  3. odkazu na štítky.
(2)

Technické podmínky mohou rovněž odkazovat na konkrétní výrobní proces nebo metodu poskytování požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nebo na konkrétní proces spojený s jinou fází jejich životního cyklu, a to i tehdy, kdy uvedené faktory nejsou součástí jejich věcné podstaty, za podmínky, že souvisejí s předmětem koncese a jsou přiměřené k její hodnotě i cílům.

(3)

Technické podmínky mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí, úroveň kvality, uzpůsobení pro všechny požadavky včetně přístupnosti pro zdravotně postižené osoby a posouzení shody, výkon, bezpečnost nebo rozměry, terminologii, symboly, přezkoušení a zkušební metody, značení a štítkování nebo návod k použití.

(4)

Není-li to odůvodněno předmětem koncese, zadavatel nesmí v zadávacích podmínkách použít přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky a tím zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky. Takový odkaz lze připustit v případech, pokud stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Každý takový odkaz zadavatel doplní slovy „nebo rovnocenný“.

(5)

Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky s využitím odkazu na normy nebo technické dokumenty, nesmí odmítnout nabídku z důvodu, že nabízené stavební práce nebo služby nejsou v souladu s takto stanovenými podmínkami, pokud dodavatel prokáže, že nabízené stavební práce nebo služby splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými podmínkami.

Komentáře

(1)

Kritéria hodnocení zadavatel uvede v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídek. Ustanovení § 114 až 118 se použijí obdobně. Zadavatel může vždy postupovat podle § 115 odst. 2. Jako kritéria kvality zadavatel může stanovit i jiná kritéria, než jsou uvedena v § 116, pokud jsou založena na objektivních skutečnostech vztahujících se k osobě dodavatele nebo k předmětu koncese. Pro postup při hodnocení nabídek se použije § 119 obdobně.

(2)

Pokud zadavatel obdrží nabídku, v níž je navrženo výjimečné inovativní řešení, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, může změnit pořadí kritérií hodnocení za účelem zohlednění tohoto inovativního řešení.

(3)

V případě změny podle odstavce 2 zadavatel oznámí všem účastníkům zadávacího řízení změnu pořadí kritérií hodnocení podle důležitosti a odešle

  1. nové oznámení o zahájení zadávacího řízení, pokud byla kritéria hodnocení stanovena v oznámení o zahájení zadávacího řízení, nebo
  2. novou výzvu k podání nabídek, pokud byla kritéria hodnocení stanovena ve výzvě;

v těchto případech musí být dodrženy lhůty podle § 181.

Komentáře

(1)

Pro výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení se použijí § 122 až 127 obdobně.

(2)

Zadavatel zruší koncesní řízení, pokud hodnota koncese podle nabídky vybraného dodavatele

  1. překračuje finanční limit stanovený nařízením vlády a současně přesahuje o více než 20 % předpokládanou hodnotu koncese stanovenou před zahájením koncesního řízení a
  2. neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie.

Komentáře

Zadavatel do 48 dnů od uzavření smlouvy odešle oznámení o výsledku koncesního řízení k uveřejnění způsobem podle § 212.

Komentáře


Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback